Over ons

Kids Castle biedt professionele, gedegen kinderopvang aan kinderen van 0-13 jaar tegen concurrerende prijzen. Uw kind is bij ons in goede handen, daar kunt u van op aan.

Met gedegen kinderopvang bedoelen we kinderopvang die ouderwetse degelijkheid combineert met de dynamiek die de huidige maatschappij van ons vraagt. Regelmaat, structuur en een veilige omgeving vinden we heel belangrijk. Net als respect voor elkaar hebben en ieder kind tot zijn recht laten komen. Door onze werkwijze dragen we eraan bij dat kinderen uitgroeien tot burgers die hun weg weten te vinden in de maatschappij.

Wat wij belangrijk vinden:

  • respect voor wat een kind kan en wil, wie het is en wie het wil zijn en respect voor elkaar
  • aandacht voor het individuele ontwikkelingsproces van een kind
  • ruimte voor de kinderen om zelf van alles te ontdekken
  • regelmaat in de dagindeling zodat ieder kind weet waar het aan toe is
  • kindparticipatie: kinderen denken en beslissen mee over bijvoorbeeld het activiteitenprogramma, het vaststellen van huisregels en de inrichting van de ruimtes
  • ouderparticipatie: ouders zijn actief betrokken bij de gang van zaken op hun kindcentrum 
  • medewerkers zijn vakbekwame professionals


Daarbij vinden we het belangrijk om niet alleen goed af te spreken waarom we bepaalde dingen doen, maar vooral hoe we dat doen. Deze afspraken staan uitgebreid omschreven in het pedagogisch werkplan. Op uw locatie kunt u vragen naar een inkijkexemplaar. Het team en de oudercommissie bespreken het pedagogisch werkplan jaarlijks. 

Kwaliteit

In de Wet Kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvangvoorzieningen moeten voldoen. Uiteraard voldoet Kids Castle aan deze eisen. Bijvoorbeeld zaken als de groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht, de opleiding en deskundigheid van medewerkers, de veiligheid en gezondheid van de kinderen, de accommodatie en inrichting, het pedagogisch beleid en de betrokkenheid en inspraak van ouders. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

De GGD controleert de kwaliteit via inspecties en brengt advies uit aan de gemeente. De GGD-inspectierapporten liggen op elke locatie ter inzage. U kunt ze ook digitaal bekijken. Ga daarvoor naar de betreffende locatie op deze website. Op elke locatiepagina vindt u een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klikt u vanuit de locatiepagina door naar het LRK, dan komt u direct bij de kerngegevens van die locatie uit. Daarnaast staat de link naar het inspectierapport.

Wij zijn altijd op zoek naar ouders die die actief betrokken willen zijn bij het beleid en de kwaliteit van onze opvang. Is dit ook iets voor u? Word dan lid van de oudercommissie. De manager kindcentrum vertelt u graag meer.

Bent u niet tevreden? Kinderopvang blijft mensenwerk waar iets kan gebeuren waar u niet tevreden over bent. Eventuele klachten zien wij als een signaal om de kwaliteit te verbeteren. (Ook complimenten zijn welkom, zo weten we wat u waardeert!) Op de locatie zelf vindt u klantenreactieformuilieren en informatie hierover. U kunt uw klacht bespreekbaar maken bij de medewerkers, een mail sturen naar datkanbeter@kidscastle.nl of een brief sturen naar Kidscastle, Antwoordnummer 19, 5830 VE Boxmeer. Kidscastle is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Daar kunt u uw klacht indienen wanneer u er met ons niet uitkomt.

Stichting Kinderdiensten

Kids Castle is de handelsnaam van stichting Kinderdiensten. Stichting Kinderdiensten is een zelfstandig functionerende stichting die gebruik maakt van de kennis en ervaring en ondersteunende diensten van Spring Kinderopvang.

Kids Castle is lid van de branchevereniging Kinderopvang en hanteert de bijbehorende algemene voorwaarden.

K.v.k.: 55695523, bank 1068.72.605